img_20161206_131600257

Goldsmith boys point at white alligator